Αντικείμενο

Είναι γνωστό ότι οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, και πιο συγκεκριμένα το έδαφος και το μικροκλίμα που εγκαθίσταται το αμπέλι, επηρεάζουν δραματικά την ποιότητα των σταφυλιών. Η περιεκτικότητα των συστατικών που διαμορφώνουν το άρωμα και την γεύση του οίνου που θα παραχθεί, είναι πλήρως εξαρτώμενη από το έδαφος και το μικροκλίμα αλλά και από τις εφαρμοζόμενες αμπελουργικές παρεμβάσεις (VAUDOUR E., 2003. Les terroirs viticoles. Définitions, caractérisation, protection. Dunod, Paris, 293 pp).

Το παραγόμενο οινικό δυναμικό του ΠΟΠ Νεμέας έχει φθάσει σήμερα σε ένα μέγιστο ποιοτικής απόδοσης, το οποίο βέβαια χαρακτηρίζεται από εθνική και διεθνή αναγνώριση. Τα σύγχρονα όμως δεδομένα, όπως ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός (που εντείνεται και από την είσοδο νέων χωρών/περιοχών στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών) και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής στις δεδομένες δύσκολες οικονομικές συγκυρίες σε συνδυασμό με τον απρόβλεπτο πάντα παράγοντα της επίδρασης «καλών» ή «κακών» κλιματικών συνθηκών καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με τις εδαφικές συνθήκες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Αγιωργίτικου αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη αντιμετώπισης των εξής βασικών καταστάσεων:
• Τη θεώρηση του ΠΟΠ Νεμέας ως μιας ενιαίας ζώνης, το οποίο βάσει φυσικού περιβάλλοντος είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτό
• Την απουσία της έννοιας του «terroir» που βασίζεται στην απογραφή βάσει σύγχρονων επιστημονικών μεθοδολογιών και τεχνολογικών μέσων του αβιοτικού-φυσικού περιβάλλοντος
• Την υιοθέτηση της σωστής επιλογής, βάσει χωροχρονικών κριτηρίων, της πρώτης ύλης
• Την έλλειψη επιστημονικών δεδομένων που θα βοηθούν στην αξιολόγηση των οίνων των διαφόρων υπο-περιοχών
• Την επιστημονική αιτιολόγηση της ανωτερότητας ποιοτικά κάποιων υπο-περιοχών, ώστε με την απαραίτητα επιστημονική αμπελουργική παρέμβαση να βελτιωθούν όλες οι περιοχές της Νεμέας.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός χωρικού παρατηρητηρίου αξιολόγησης του αμπελουργικού και οινικού δυναμικού ΠΟΠ Νεμέας και η διάκριση του ΠΟΠ σε χωρικές ενότητες (υποζώνες-terroir) στηριζόμενοι σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών καθώς και σε σύγχρονες εργαστηριακές αναλυτικές μεθοδολογίες που θα συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσης για την επίδραση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στο Αγιωργίτικο. Το παρατηρητήριο αυτό θα χρησιμοποιείται μετά τη πλήρη ανάπτυξη του, από το Σύνδεσμος Οινοποιών ΠΟΠ Νεμέας και τελικά από κάθε οινοποιείο της ζώνης για την ποιοτική αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων με σημαντικά οικονομικά οφέλη.