Ενότητες Εργασίας

Ενότητα Εργασίας Τίτλος
ΕΕ1 Λεπτομερής απογραφή των εδαφο-τοπο-κλιματικών συνθηκών και εγκατάσταση μετεωρλογικών σταθμών
ΕΕ2 Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων, mobile gis, επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων
ΕΕ3 Διάκριση υποζωνών (terroir), eπιλογή πιλοτικών αμπελοτεμαχίων και παρακολούθησή τους
ΕΕ4 Μικροβιακό terroir
ΕΕ5 Αξιολόγηση αρωματικού και φαινολικού δυναμικού των σταφυλιών του Αγιωργίτικου
ΕΕ6 Μικροοινοποιήσεις
ΕΕ7 Αξιολόγηση αρωματικού και φαινολικού δυναμικού των οίνων του Αγιωργίτικου
ΕΕ8 Οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων του Αγιωργίτικου από τις διάφορες υποζώνες
ΕΕ9 Αξιολόγηση οινικού δυναμικού και αξιολόγηση καταλληλότητας των υποζωνών
ΕΕ10 Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις