Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το έργο περιλαμβάνει ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής θεωρίας αξιολόγησης γαιών για την καλλιέργεια του Αγιωργίτικου, χρησιμοποιώντας γεωχωρικές τεχνολογίες σε συνδυασμό με σύγχρονες εργαστηριακές αναλυτικές μεθόδους καθώς και μη χωρικές πολυπαραγοντικές και χωρικές στατιστικές αναλύσεις. Επίσης, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της χωροχρονικής παραλλακτικότητας της αμπελοκαλλιέργειας και ιδίως της ωρίμανσής της. Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν τα διαφορετικά εδαφοτοποκλιματικά περιβάλλοντα της ζώνης ΠΟΠ Νεμέας, αρχικά απογράφοντάς τα σε μεγάλη λεπτομέρεια. Παράλληλα για τον καθορισμό των υπο-περιοχών (ζωνών) θα γίνει χρησιμοποίηση ιστορικών πληροφοριών από όλα ταοινοποιεία της ζώνης σχετικά με τη συμπεριφορά της ωρίμανσης και της ποιοτικής απόδοσης του Αγιωργίτικου. Επίπλέον πληροφορίες θα αντληθούν από ιστορικά δεδομένα τηλεπισκόπησης υψηλής ανάλυσης για την εκτίμησης της χωρικής διαφοροποίησης της ανάπτυξης των αμπελιών. Μετά από επεξεργασία σε περιβάλλον gis θα προσδιοριστούν οι χαρτογραφικές μονάδες-ζώνες και θα επιλεγούν οι σημαντικότερες (30-40) για να αξιολογηθούν μέσα από τριετή παρακολούθηση αμπελοτεμαχίων. Όλες οι πληροφορίες θα εισαχθούν σε ειδικά σχεδιασμένη γεωγραφική βάση δεδομένων.

Όταν προσδιοριστούν οι υπό διερεύνηση ζώνες, θα γίνεται (για τρεις καλλιεργητικές περιόδους) δειγματοληψία σταφυλιών μετά από παρακολούθηση της ωρίμανσης ώστε να έχουν φτάσει στο optimum ωρίμανσης για την κάθε υποζώνη.
Στους επιλεγμένους αμπελώνες θα εφαρμοσθεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό και πρωτότυπο εργαλείο της πειραματικής μας προσέγγισης η state-of-the-art μεθοδολογία της μεταγονιδιωματικής, η οποία θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί η αυτόχθονη μικροχλωρίδα Ελληνικών ποικιλιών σταφυλιών οινοποίησης. Στα πλαίσια όμως μιας ολιστικής προσέγγισης, θα χρησιμοποιηθούν επίσης κλασικές μικροβιολογικές αναλύσεις, με την παράλληλη χρήση μοριακών τεχνικών ταυτοποίησης. Αυτές θα μας επιτρέψουν να απομονώσουμε μικροοργανισμούς, οι οποίοι μετά τον κατάλληλο τεχνολογικό χαρακτηρισμό θα αποτελέσουν μια δεξαμενή επιλογής εναρκτήριων καλλιεργειών για τυποποιημένες οινοποιήσεις με στόχο υψηλής και σταθερής ποιότητας Ελληνικού οίνου. Ο τεχνολογικός χαρακτηρισμός των στελεχών θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας και πάλι μία διττή προσέγγιση, δηλαδή τον χαρακτηρισμό τους σε επίπεδο φαινοτύπου παράλληλα με την in silico ανάλυση μέσω αλληλούχησης επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing).

Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών θα εγκατασταθεί σε θέσεις που θα προσδιοριστούν από την ανάλυση των δεδομένων της γεωγραφικής βάσης. Τα δεδομένα τους θα μεταφέρονται στη βάση δεδομένων, ενώ επίσης δεδομένα τηλεπισκόπησης που θα λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση (μέσω δεικτών βλάστησης) της ανάπτυξης και της ωρίμανσης, σε συνδυασμό επίγειων παρατηρήσεων. Χάρτες συνεχούς κατανομής, μέσω μεθόδων χωρικής παρεμβολής, χωροχρονικής πρόβλεψης της ωρίμανσης θα οδηγούν στην επιλεκτική χωρικά καθορισμένη συλλογή. Μετά τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών αναλύσεων των τριών ετών θα αναλυθούν με μη χωρικές και χωρικές αναλύσεις και στατιστικές επεξεργασίες και θα συσχετισθούν με τα δεδομένα των αβιοτικών παραγόντων (έδαφος-κλίμα-τοπογραφία) και θα γίνει η τελική αξιολόγηση των πειραματικών αμπελοτεμαχίων καθώς και τελική αξιολόγηση όλης της ζώνης και τέλος θα οριστικοποιηθεί η διάκριση σε υποζώνες. Θα παραχθούν λεπτομερείς χάρτες απεικόνισης των αβιοτικών παραγόντων (εδαφολογικοί, κλιματικοί, κλπ.) και χάρτες ωρίμανσης και αξιολόγησης του οινικού δυναμικού.