Οι Στόχοι

Στόχοι του έργου είναι:

  • Η μελέτη και η λεπτομερής απογραφή των εδαφικών, των κλιματικών και των τοπογραφικών συνθηκών του ΠΟΠ Νεμέας χρησιμοποιώντας εργασίες πεδίου, εργαστηριακές αναλύσεις και δεδομένα τηλεπισκόπησης
  • Η διερεύνηση και αποτύπωση της μικροβιακής χλωρίδας της ποικιλίας του Αγιωργίτικου συνδυάζοντας την κλασσική μικροβιολογική ανάλυση με την state-of-the-art τεχνολογία της μεταγονιδιωματικής (φυλογενετικής) ανάλυσης
  • Η απόκτηση γνώσης του αρωματικού δυναμικού της ποικιλίας με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών απομόνωσης των πτητικών συστατικών που διαμορφώνουν το χαρακτηριστικό άρωμα των οίνων από Αγιωργίτικο. Η αξιολόγηση των πτητικών συστατικών σχετικά με την επίδραση των υπό μελέτη αμπελοτεμαχίων στην περιεκτικότητα αυτών στους οίνους ώστε να είναι εφικτή η κατάταξη με βάση το άρωμα των οίνων.
  • Η αξιολόγηση του φαινολικού δυναμικού των σταφυλιών του Αγιωργίτικου αλλά και των παραγόμενων οίνων.
  • Η αξιολόγηση μέσω οργανοληπτικής ανάλυσης των οίνων που θα παραχθούν μέσω πειραματικών μικρο-οινοποιήσεων από επιλεγμένους αγρούς.
  • Η αξιολόγηση των αβιοτικών παραγόντων για την καλλιέργεια του Αγιωργίτικου.
  • Η ζωνοποίηση του ΠΟΠ Νεμέας υλοποιώντας αρχές terroir και χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις GIS, τηλεπισκόπησης και χωρικής στατιστικής ανάλυσης.
  • Η ανάπτυξη ενός παρατηρητηρίου ωρίμανσης και πρόβλεψης χωροχρονικής συγκομιδής.